Polityka Cookies

Strona główna » Polityka Cookies

DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.K. zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

Celem opracowania niniejszej Polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

§ 1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych stanie się DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 49 lok. 3C, NIP: 8971786935

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, telefonicznie pod nr 71 757 23 32 , jak również poprzez adres e-mail:

§ 2 Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu/faxu, nr PESEL, NIP, REGON, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są ponadto dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę, adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

§ 3 Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

A. Korespondencja i kontakt telefoniczny

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani lub od podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub w którym jest Pan/Pani zatrudniona. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a) bieżącej komunikacji, w tym również podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy poprzez np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

b) w celu podjęcia kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

c) po wyrażeniu dodatkowej zgody – marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, tj. do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

B. Realizacja umów i zleceń

W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

C. Formularz kontaktowy na stronie www.dkow.pl

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.dkow.pl. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

a) odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);

b) nawiązania z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą/mocodawcą współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) po wyrażeniu dodatkowej zgody – marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, tj. do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

D. Blog na stronie www.dkow.pl

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer IP i ewentualnie adres strony internetowej. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Pana/Pani witryny internetowej. Pana/Pani dane Administrator uzyskał bezpośrednio do Pana/Pani poprzez publikację wpisu na blogu zamieszczonym na stronie www.dkow.pl lub poprzez akceptację subskrypcji bloga. Podanie danych osobowych na blogu jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa komentarz lub wysyłać newslettera.

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pana/Pani dane w celu:

a) odpowiedzi na Pana/Pani komentarz opublikowany na blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO;

b) subskrypcji treści bloga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

c) nawiązania z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą/mocodawcą współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) po wyrażeniu dodatkowej zgody – marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres publikacji komentarza – po tym okresie dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Administrator usuwa dane użytkowników bloga po miesiącu, natomiast subskrybentów po 7 dniach od dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

E. Rekrutacja

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, informacje o wykształceniu, informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach, informacje o zainteresowaniach, zdjęcie (wizerunek), adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub w formie papierowej złożone w siedzibie Administratora. Pana/Pani dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Pana/Pani lub od firmy rekrutującej pracowników.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu:

a) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem, w tym oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy, zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną – na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) po wyrażeniu dodatkowej zgody – do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Uprzejmie informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko objęte aplikacją. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

§ 4 Cookies

W ramach serwisu www.dkow.pl Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

umożliwienia dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (w przypadku występowania reklam na stronie);

utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła (w przypadku występowania opcji rejestracji w serwisie);

Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

„stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/p

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 5 Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej www.dkow.pl wiąże się ponadto z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

f) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym np. organom kontrolującym.

§ 7 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

§ 8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

§ 9 Uprawnienia osób których dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w przepisach prawa, umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,

prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,

prawo do przenoszenia danych osobowych,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,

prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

§ 9 Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

Administrator:

a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,

b) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,

c) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,

d) zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione,

e) respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

a) wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,

b) stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,

c) podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,

d) w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

§ 10 Postanowienia końcowe

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.