Zespół Biura Zarządu

Strona główna » Zespół

Rafał Ponichtera Prezes zarządu, firma windykacyjna

Rafał Ponichtera

Prezes zarządu

Jestem pomysłodawcą i założycielem DKOW. Prowadzę zespół prawny, do którego starannie dobieram pracowników. Dodatkowo zajmuję się strategią produktową firmy.

Zawodowo jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie cywilnym, procedurze cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji oraz prawem gospodarczym w zakresie problematyki spółek handlowych i prawa upadłościowego.

Żeglarstwo, kolarstwo górskie, trekking i narciarstwo biegowe pozwalają mi aktywnie spędzać wolne chwile, a gdy potrzebuję momentu refleksji i spokoju stapiam się z dźwiękami awangardowego skandynawskiego jazzu i elektroniki z Islandii.

Monika Wojcieszek, firma windykacyjna

Monika Wojcieszek

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek prawo. W latach 2016-2019 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2019 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od kilku lat aktywnie doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym oraz procedurą cywilną. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych na etapie sądowym, jednocześnie doradzając klientom w prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego. W zakresie jej zainteresowań leżą również prawo gospodarcze, handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Zgłębia wiedzę z zakresu prawa karnego – szczególnie w zakresie instytucji prawa, które umożliwiają klientom odzyskanie środków od nielojalnych kontrahentów dopuszczających się przestępstw o charakterze gospodarczym.

W toku studiów udzielała się w Studenckim Kole naukowym Cywilistów oraz poznawała praktyczne aspekty wykonywania zawodu prawnika poprzez odbywanie ponad rocznej praktyki w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, podczas której doradzała osobom fizycznym potrzebującym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz procedury cywilnej i karnej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała o odbywanie praktyk w renomowanych kancelariach zielonogórskich oraz wrocławskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie entuzjastka muzyki z lat 70-tych, większych i mniejszych podróży oraz spędzania czasu wolnego z ukochanym psem.

Jakub Skibiński, firma windykacyjna

Jakub Skibiński

Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w renomowanych kancelariach wrocławskich.

Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw wynikających z umów przewozu krajowego oraz międzynarodowego. W zakresie jego zainteresowań leży również prawo samorządu terytorialnego oraz prawo łowieckie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie amator żeglarstwa, entuzjasta piękna futbolu. W wolnych chwilach realizuje również pasję genealogiczną.

Jesteśmy firmą windykacyjną, świadczącą kompleksową obsługę prawno-windykacyjną na obszarze całej Polski. Specjalizujemy się szczególnie w obszarze windykacji faktur i sprzedaży wierzytelności. Nasz zespół zawsze podejmuje skuteczne i sprawdzone rozwiązania, traktując każdego klienta indywidualnie. Aktywnie uczestniczymy w branżowych grupach networkingowych, co umożliwia nam efektywne nawiązywanie kontaktów z klientami i otwieranie przed nimi perspektyw korzystnej współpracy. Bezskuteczność egzekucji nie jest dla nas końcem sprawy – zawsze rozważamy możliwość podjęcia dalszych działań, takich jak skarga pauliańska czy postępowanie karne.

CO NAS WYRÓŻNIA

  • Nie po­­bie­­ra­­my opłat za przy­­ję­­cie i ana­­li­­zę spra­­wy. Mo­­żesz po­­wie­­rzyć nam swój pro­­blem do wstę­p­nej we­­ry­­fi­­ka­­cji zu­­pe­ł­nie za da­r­mo.
  • Mie­j­sce Two­­je­­go za­­mie­sz­ka­­nia nie ma dla nas zna­­cze­­nia. Sku­­te­cz­nie pro­­wa­­dzi­­my spra­­wy na te­­re­­nie ca­­łej Po­l­ski, ko­­rzy­­sta­­jąc z no­­wo­­cze­­snych śro­d­ków ko­­mu­­ni­­ka­­cji.
  • Na­­sze wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie spra­­wia, że do­­sko­­na­­le ro­­zu­­mie­­my pro­­ble­­my ma­­łych i śre­d­nich przed­się­­biorstw. Dzię­­ki te­­mu pro­­po­­nu­­je­­my wy­­łą­cz­nie efe­k­ty­w­ne i spra­w­dzo­­ne roz­­wią­­za­­nia.
  • Ka­ż­de­­go z na­­szych Klie­n­tów tra­k­tu­­je­­my in­­dy­­wi­­du­­a­l­nie. Nie pro­­wa­­dzi­­my dzia­­łań na ska­­lę ma­­so­­wą i ce­­ni­­my so­­bie zi­n­dy­­wi­­du­­a­li­­zo­­wa­­ne re­­la­­cje.
  • Je­­ste­­śmy czło­n­ka­­mi Po­l­skie­­go Zwią­z­ku Za­­rzą­­dza­­nia Wie­­rzy­­te­l­no­­­ścia­­mi. Dzię­­ki in­­te­­gra­­cji z in­­ny­­mi przed­się­­bio­r­stwa­­mi z bra­n­ży wi­n­dy­­ka­­cy­j­nej, je­­ste­­śmy za­­w­sze na bie­­żą­­co.
  • Bie­­rze­­my czy­n­ny udział w gru­­pach ne­­two­r­ki­n­go­­wych, np. WFS Po­l­ska. Dzię­­ki te­­mu mo­­że­­my sko­­ja­­rzyć klie­n­tów, re­­pre­­ze­n­tu­­ją­­cych ró­ż­ne bra­n­że, otwie­­ra­­jąc przed ni­­mi mo­ż­li­­wość ko­­rzy­st­nej wspó­ł­pra­­cy.
  • Be­z­sku­­te­cz­ność eg­ze­­ku­­cji nie ozna­­cza dla nas ko­ń­ca spra­­wy. Ka­ż­do­­ra­­zo­­wo roz­­wa­­ża­­my mo­ż­li­­wość pod­ję­­cia da­l­szych dzia­­łań, m.in. na pod­sta­­wie ska­r­gi pau­­lia­ń­skiej lub w po­­stę­­po­­wa­­niu ka­r­nym.

DKOW Wierzytelności zespół, firma windykacyjna